درباره ما

درباره ما ۱۳۹۶-۶-۵ ۱۲:۲۲:۴۶ +۰۰:۰۰

شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران

تاريخچه و معرفي شركت

در سال ۱۳۸۰در راستاي فعاليت هاي شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران يك شركت تابعه تحت عنوان شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران تاسيس و رسالت مديريت فعاليت هاي تخصصي عمراني در حوزه پروژه هاي تكليفي سازمان تامين اجتماعي به اين شركت واگذار شد.

سال ها فعاليت مستمر تخصصي و مشاركت در امر سازندگي ، شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران را به بزرگترين سازنده فضاي درماني  – اداري – در خاورميانه تبديل نموده است.اين شركت در حال حاضر با سرمايه انساني توانمند ، مجرب و متخصص در امر فضاهاي تخصصي منطبق با نيازهاي سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور قادر به راهبري و نظارت طرح هاي عمراني در چارچوب استانداردهاي بين المللي ميباشد.

خلاصه وضعيت پروژه ها

اين شركت طي سال ها مجاهدت در عرصه سازندگي توانسته است درحدود ۴ ميليون مترمربع از طرح هاي عمراني ملي را در حوزه هاي تخصصي در غالب ۷۳۰ پروژه احداث نمايند.اين طرح ها مشتمل بر ۱۱۹ بيمارستان ، ۱۴۰ پلي كلينيك و درمانگاه و بيش از ۴۷۰ پروژه اداري ، تجاري و مسكوني در سراسر ايران مي باشد.