فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی مهر در استان فارس

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه انبار داروئی بیمارستان تأمین اجتماعی غرضی اصفهان

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه) شعبه تامین اجتماعی مهر استان فارس

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه) بیمارستان غرضی اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه ۵ تأمین اجتماعی اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی دولت آباد در استان اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی پاوه در استان کرمانشاه

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه ۵ تأمین اجتماعی اصفهان (۵ ابنیه و ۵ تأسیسات)

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی دولت آباد در استان اصفهان (۵ ابنیه و ۵ تأسیسات)