فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه شعبه ۵ تأمين اجتماعي اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي دولت آباد در استان اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي پاوه در استان كرمانشاه

مناقصه نوبت اول اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه شعبه ۵ تأمين اجتماعي اصفهان (۵ ابنيه و ۵ تأسيسات)

مناقصه نوبت اول اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي دولت آباد در استان اصفهان (۵ ابنيه و ۵ تأسيسات)

فراخوان نوبت اول اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي پاوه در استان كرمانشاه (۵ ابنيه و ۵ تأسيسات)

مناقصه نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي(اسكلت بتني ساختمان اصلي) پروژه بيمارستان ۱۵۰ تختخوابي تأمين اجتماعي يزد

مناقصه دوم اجراي كارهاي تكميلي ساختماني و تأسيساتي پروژه اداره كل و مديريت درمان اهواز

فراخوان نوبت اول اجراي كارهاي تكميلي ساختماني و تأسيساتي پروژه اداره كل و مديريت درمان اهواز شامل: (سردر ورودي، پوشش ويد و خريد، حمل، نصب و راه اندازي آسانسور و كليه كارهاي مرتبط با آن) (۵ ابنيه)