فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

مناقصه نوبت دوم اجراي ادامه كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه توسعه بيمارستان تأمين اجتماعي كوثر بروجرد

مناقصه نوبت اول كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه توسعه بيمارستان تأمين اجتماعي كوثر بروجرد

مناقصه نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي تأمين اجتماعي بهار همدان

فراخوان نوبت اول اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه درمانگاه عمومي تأمين اجتماعي بهار همدان

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه شعبه تأمين اجتماعي مهر در استان فارس

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه انبار داروئي بيمارستان تأمين اجتماعي غرضي اصفهان

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجديد فرآيند مناقصه) شعبه تامين اجتماعي مهر استان فارس

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجديد فرآيند مناقصه) بيمارستان غرضي اصفهان

فراخوان نوبت دوم اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه شعبه ۵ تأمين اجتماعي اصفهان